Kruutskesklassement

Editie 20212022

Hieël vreuger móste de luuj hel wirke. De man verdeendje meistal boeteshoes de kos en de vrouw deej ’t hoeshaoje. ’t Gemaak van stroum kèndje m’n nog neet. Van ‘n wasmesjien, elektries kaoke, centraal verwerming, radio en televisie haw m’n den ouch noats gehuuerdj. Es ’t duuster waerdje ging m’n kepot gewirktj nao bèd. Ofsjoan d’r gein leech woor wiste man en vrouw zich den toch dök te vènje en nao verloup van jaore lepe d’r ’n flink aantal poete róndj. ‘ne Manskael dae ummer troew aan zien verplichtinge voldeej en toch nog fut genóg haw ging in ziene vrieje tied sjporte. Emes dae daobie op ‘n dörp woondje kós of doeve haoje of bie de voetbalclub gaon; mieë keus woor d’r neet. In Ech, det al ’n bietje op ’n sjtad leek, wore naeve de plaatselike trots EVV nog hieël get anger sjportclubs. Daodoor kós zoawaal jónk es awd ’n sjport vènje die beveel. Hiebie mót g’r ónger angere dènke aan ping ponge, volleye, vèsje, tennisse, paerdrieje, biljarte, handjbaogsjete, zwömme en fietsrenne. Väör de fietsrenners woor Ech oats zelfs waat in oze tied de Amsterdam arena väör de leefhöbbers van good voetbal en goje meziek is: de plek wo ’t allemaol te doon is. Van eine kantj haw det te make mit de EROBA, de fietsefebrik, en van de angere kantj mit de wilje bóndj NWB. Tösse 1950 en 1975 mót g’r weite woor Ech de plaats mit de meiste fietserenners van gans Limburg (bron Jan Sevriens). En det wore neet de minste; de bekèndste wore Martin van der Borgh, Frits Ramakers, Jan Schröder, Sjra Vergooszen, Thei van der Leeuw en Piet van den Brekel. Dae lèste sjöpdje ’t zelfs tot waereldkampioen mer waerdje achteraaf gediskwalificeerdj ómdet d’r van fiets verwisseldj haw.

In Zöstere haw se ouch zat jónges die good kóste fietse. ’n Groat aantal deej neet aan det gevieërlikke wedstriedfietse mer maakdje waal regelmaotig same ’n tochje. Es se den trök kwame hawwe ze zin in ’n pilske want door ’t bieëstig zjweite hawwe ze väöl vóch verlaore. Lei Schleijper, de kastelein van café de Flesj, en zien vrouw Mia zoge ze den ouch gaer kómme. Óm aan klantjebènjing te doon reej Lei mit ziene eige wage, barstesvol gelaje mit reserve gerei, op de sóndigse tochte achter de groep aan. En dao bleef ‘t neet bie want op 1 augustus 1970 waerde bie de notaris ’n fietsclub opgerichtj mit, wie kós ’t ouch anges, de naam “L’ Equipe de Flesj”. Noe, 45 jaor wujer, is de club nog altied sjprènglaevend. Vermeldeswaerd is det van de 80 leje er 6 van ’t vrouwelik gesjlach zeen. Oet ougpuntj van veiligheid en gezeen ‘t versjil in laeftied tösse jónk en awd weurtj al ’n paar jaor in 3 groepe gefietstj. Väör dees groepe, de Sportievelinge, de Recreante en de Leefhöbbers, maaktj de routecommissie eder jaor ’n programma det begintj op de ieëste zóndig in mieërt en eindigtj op de lèste zóndig in november. Biegehaoje weurtj waem kömptj fietse. Dae de meiste kruutskes achter ziene naam wèt te kriege is det jaor de “wènnaar van ’t kruutskesklassement”. Op de jaorvergadering krig hae neet allein de groate wisselbaeker mer ouch de unieke, speciaal gemaakte witte trui mit roaj kruutskes. Verder sjtuit d’r ziene naam op en det d’r de wènnaar van ‘t kruutskesklassement en kampioen in det jaor is. Mer ’n jaor is lank en väördet se kèns wènne mót se aan hieël get väörwaarde voldoon. Beväörbeeldj: doe móts neet krank waere, doe móts ‘ne partner höbbe dae achter dich sjtuit, doe móts neet op vakansie gaon, doe móts kènne aafzeen, doe móts vrunj in de club höbbe, doe móts neet bang zeen väör pratsj, doe móts gein zjwaor valpartie kriege, doe móts neet nao de kirk hove te gaon op zóndigmörge, doe móts taege kaoj én hits kènne.

Höb g’r nao dit alles zin gekrege om bie de Flesj te gaon fietse en ouch oats de trui te wènne? Num den mer èns contact op mit ’t besjtuur via secretaris@deflesj.nl

Pierre Roufs, ‘Ech in Zöstere’.